קורס גישור

פלוגתא יזמה מודל ייחודי של קורס גישור המאפשר למשתתפיו לתרום להעמקת השיח בסוגיות המצויות במחלוקת בציבוריות הישראלית באמצעות הכשרה מקצועית.

הקורס משלב תהליך למידה ובירור של סוגיות זהותיות אישיות, מקומיות ולאומיות, יחד עם הקניית מיומנויות של גישור ויישוב סכסוכים. הקורס מיועד ליחידים ולקבוצות המבקשים להשפיע על המרחב הציבורי בישראל ככל, ובזירה המוניציפלית בפרט, מתוך הכרה בחשיבות הדיאלוג עם הציבורים השונים הפועלים במרחב זה.
עולם הגישור מציע ארגז כלים מגוון ליישוב סכסוכים ומחלוקות. קורס הגישור יחשוף את המשתתפים לאסכולות השונות הקיימות בעולם זה, וייבחן את התאמתן לקונפליקטים השונים עימם הם מתמודדים בחייהם האישיים והציבוריים. חזונו של הקורס הוא כי בוגריו המגשרים, יוכלו להשפיע באופן משמעותי על מרקם החיים הבין-מגזרי בישראל, ולסייע לקידומה הערכי והמוסרי של החברה כחברה היודעת לקיים תרבות של מחלוקות.

מטרות הקורס:

למידת השלבים של תהליך הגישור והקניית מיומנויות וכלי גישור למשתתפי הקורס בהתאם לדרישות ועדת גדות (ובכלל זה- קבלת תעודת מגשר).
הבנת מקורותיו של קונפליקט ורכישת דרכים להתמודדות עמו.
יצירת מרחב לימוד המאפשר למשתתפיו בירור עמוק של זהותם, תפיסת עולמם ושל סוגיות היסוד שמפלגות את החברה הישראלית.
יצירת מרחב למידה, עשייה ויצירה משותף למשתתפים מרקעים תרבותיים וזהותיים שונים.
יצירת עתודה מנהיגותית שתוכל לקדם תהליכי גישור סביב סוגיות המחלוקת בחברה הישראלית.